Feed af
Post
Kommentarer

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 9. november klokken 19.00-21.00

Sted: Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj.

Dagsorden her

Her kan du finde referatet fra generalforsamlingen den 27.4.2022

Vi har holdt møde med HOFOR om udarbejdelsen af projekt til det, der nu kaldes “grønne veje”.
Det endelige projekt skal jo endeligt vedtages ved en generalforsamling, så vi er stadig i den indledende fase af projektet.
Foreløbigt kan du læs mere i folderen her:

Vi vender tilbage fra bestyrelsen, så snart, der er nyt!

Generalforsamling 2022

Her er links til indkaldelse til Generalforsamlingen samt regnskab 2021 og forslag til budgettet for 2022 til Generalforsamlingen den 27.4.22

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling pga en mindre vedtægtsændring:

indkald til ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling 2021

Der er afholdt generalforsamling den 22.9.2021
Referat, regnskab og budget kan findes her:

Der er kommet tre forslag til GF den 22.9.

Forslag a:

Hermed sender jeg et forslag til Slotsfruens Vænge om, at medlemmerne kan benytte sig af at stemme med fuldmagt.

Som medlem kan man gerne ville stemme, men være forhindret i at møde op. I mange andre grundejerforeninger kan man stemme med fuldmagt, og det vil være rimeligt, at man også kan gøre det i vores grundejerforening.

Jeg vil anbefale en forholdsvis enkel formulering ang fuldmagter. Et eksempel på brug af fuldmagter er her fra Husum Ny Haveby, en af nabogrundejerforeningerne:

”§ 12. Stemmeberettigede medlemmer har ret til at lade sig repræsentere ved et andet medlem med en skriftlig fuldmagt”.

Nedenfor er andre eksempler ang anvendelsen fuldmagt (fra Husum Grundejerforening, paraplyforening med en række tilsluttede medlemsforeninger):

Pax grundejerforening

Hvert parcel har kun én stemme og har i øvrigt ret til at lade sig repræsentere ved stedfortræder, når denne er ægtefælle, registreret partner, et myndigt husstandsmedlem, eller selv medlem af Pax, såfremt skriftlig fuldmagt forevises. Et medlem kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

Højdegaardens grundejerforening, Smørumvej

Kapitel 8: Stemmeafgivning. §11, 11.1. … Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt med angivelse af fuldmagtsgiverens matrikelnummer, navn og adresse, samt tilsvarende oplysninger på den person, til hvem fuldmagten er givet. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Venlig hilsen Grete Rung

(Åvendingen 20 A)

Forslag b:

Vi har et forslag til generalforsamlingen onsdag den 22. september.


Flg. foreslås:
Opmaling af kantstene med gul maling, så det tydeligt fortæller bilister, hvor der må parkeres ift. ind/udkørsler fra carporte og indkørsler. Vi ved, at på Nordbyvej på modsatte side af Slotsherrensvej ift. Dyssevænget, har de med succes malet gule striber på kantstenene.
Det er et voksende problem, at biler bliver “smidt”, hvor det er tættest på for dem selv uden hensyntagen til at gadens beboere har sværere ved at køre ind og ud af deres indkørsler.
Det er efterhånden også farligere for grundejerforeningens børn at færdes på især Dyssevænget eller passere denne til fod eller på cykel, da bilerne parkeres uhensigtsmæssigt.

Mvh

Lone og Torben Bank
Dyssevænget 31A

Forslag c

Forslag til generalforsamlingen (Slotsfrugevænge) d. 22-09 2021:

Jeg foreslår at vi i grundejerforeningen indkøber eller evt. leaser en
hjertestarter, som sættes op, som tidligere talt om, på muren i skellet til
Spangen 1.

En hjertestarter gør en enorm forskel for om det vil lykkes at redde en person uden større varige mén, og hvis der er mulighed for at give hjerte-lunge massage og stød med en hjertestarter inden for de første 3 minutter er chancen for at overleve ret stor.

På nuværende tidspunkt er den tætteste hjertestarter ved Irma på
Slotsherrensvej, hvilket umiddelbart ikke virker så langt væk, men hvis man skal nå at yde førstehjælp inden for 3 minutter, er det langt.
Jeg har igennem mit arbejde (i Falck) fået rabat på en hjertestarter samt et
skab (se vedlagte dok.). Så hvis vi ønsker en hjertestarter kan vi evt. benytte os at dette tilbud.

Der er også mulighed for at tegne en serviceaftale, der bl.a. indebær skift af
elektroder, batterier hvilket skal skiftes ca. hvert 4. år. (elektroder før hvis de har været i brug)

Med venlig hilsen
Lene Nielsen – Åvendingen 4b

Links til priser:

Leasing
Køb
Serviceaftale


Generalforsamling 2021

Der afholdes Generalforsamling den 22.9. 2021.
Indkaldelse er delt ud eller mailet til grundejere, som er på vores mail-liste og den kan også findes her:

Indkaldelse til GF 2021

Det er aftalt i bestyrelsen, at det reviderede Regnskab for 2020 og forslag til budgettet for 2021 lægges op her på hjemmesiden. Begge dele skal efter vedtægterne godkendes af Generalforsamlingen, når den afholdes.

Kasserens bemærkning:
Årsregnskabet har ændret udseende, pga nyt regnskabsprogram, og den opmærksomme læser vil se, at der figurerer et højt beløb under “tilgodehavender”. Dette er fordi, vi nu afslutter regnskabet, som vi er forpligtet til, den 31.12. hvert år, og dermed er alle kontingent-indbetalinger fra 2. halvår ikke kommet ind på kontoen på denne dato. Dette sker jo løbende lige efter nytår, og vi får alle pengene ind som vanligt.

Årsregnskab 2020, revideret, ikke godkendt af GF endnu pga. Covid-19

Budget 2021, ikke godkendt af Generalforsamlingen endnu pga Covid-19

« Newer Posts - Older Posts »